/

បទ៖ បណ្តាំផ្តាំទៅសំឡូត

ច្រៀងដោយ៖ រស់ សេរីសុទ្ធា

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ អ៊ុយ ហ៊ែល

ចង្វាក់៖ Slow

និពន្ធបទភ្លេង+ទំនុកច្រៀង+សម្រួលតន្រ្តី ៖ កវី អ៊ុយ ហ៊ែល
ថតក្នុងស៊េរីកាសែត«អុនស្សាវរីយ៍ប៉ៃលិនទី២«­ឆ្នាំ 1974

Flag Counter