/

បទ៖ ភក្តីភាពនាងក្លាំពូ

ច្រៀងដោយ៖ ហួយ មាស

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖

ចង្វាក់៖ Blues

Flag Counter