/

បទ៖ ទឹកភ្នែកម្តាយខ្ញុំ

ច្រៀងដោយ៖ ហួយ មាស

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖

ចង្វាក់៖ Blues

Flag Counter