/

បទ៖ ផ្ញើរបណ្តាំលើច័ន្ទ (ដួងច័ន្ទជាសាក្សី)

ច្រៀងដោយ៖ ហួយ មាស

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖

ចង្វាក់៖ Slow

Flag Counter