/

បទ៖ សុំដូរប្រពន្ធ

ច្រៀងដោយ៖ អៀង ស៊ីធុល និង ឈន សំអាត

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ អ្នកស្រី ច័ន្ទ ធី

ចង្វាក់៖ រាំក្បាច់

Flag Counter