/

បទ៖ ខ្ញុំមានប្តីហើយ

ច្រៀងដោយ៖ ហ៊ឹម ស៊ីវន និង ឈន សំអាត

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ អ្នកស្រី ច័ន្ទ ធី

ចង្វាក់៖ រាំក្បាច់

Flag Counter