/

បទ៖ លា​លុះ​ថ្ងៃ​សូន្យ

ច្រៀងដោយ៖ ម៉ិញ សុធីវណ្ណ

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ ម៉ិញ សុធីវណ្ណ

ចង្វាក់៖ Slow

Flag Counter