/

បទ៖ ឈរ​សម្លឹង​រូប​ខ្ញុំ

ច្រៀងដោយ៖ ម៉ិញ សុធីវណ្ណ

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ ម៉ិញ សុធីវណ្ណ

ចង្វាក់៖ Cha Cha Cha

Flag Counter