/

បទ៖ ឈប់ស្រលាញ់អូនទៅ

ច្រៀងដោយ៖ ទូច ស៊ុននិច

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖

ចង្វាក់៖ Slow

Flag Counter