/

បទ៖ កំពង់ធំជុំរុំចិត្ត (នេះគឺសំណាង)

ច្រៀងដោយ៖ កែវ សារ៉ាត់

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖

ចង្វាក់៖ Slow

Flag Counter