/

បទ៖ ទន្លេផ្ញើទុក្ខ

ច្រៀងដោយ៖ សុង សេងហ៊ន

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖

ចង្វាក់៖ Blues

Flag Counter