/

បទ៖ បុរសម្នាក់ដែលគិតដល់អូន

ច្រៀងដោយ៖ សាពូន មីដាដា

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ សាពូន មីដាដា

ចង្វាក់៖ Slow

Flag Counter