/

បទ៖ ញញឹមញញឹម

ច្រៀងដោយ៖ យិន ឌីកាន

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ យិន ឌីកាន

ចង្វាក់៖ Bolero

ដកស្រង់ពីថាសចម្រៀង វត្តភ្នំ លេខ 45-8812 ខាង B
និពន្ធបទភ្លេង និងទំនុកច្រៀង ដោយ យិន ឌីកាន
សម្រួលតន្ត្រី ដោយ ហាស់ សាឡន
ច្រៀងដោយ យិន ឌីកាន

Flag Counter