/

បទ៖ ស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះអ្វី? (យំបីរាត្រី)

ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ វ៉ោយ ហូរ

ចង្វាក់៖ Slow

និពន្ធបទភ្លេង+ទំនុកច្រៀង ៖ កវី វ៉ោយ ហូរ
សម្រួលតន្រ្តី ៖ ហាស់ សាឡន
ថតថាសអំឡុងឆ្នាំ 1972-73
ស្រាវជ្រាវនិងអត្ថាធិប្បាយ ៖ សេង តារា

Flag Counter