/

បទ៖ ជួបភ័ក្រ្តជួបស្នេហ៍ (ម្ចាស់ខ្លុយស្នេហ៍)

ច្រៀងដោយ៖ អ៊ឹង ណារី + រស់ សេរីសុទ្ធា

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ កវី គង្គ ប៊ុនឈឿន

ចង្វាក់៖ Bolero

និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ កវី គង្គ ប៊ុនឈឿន
និពន្ធបទភ្លេង ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត
សម្រួលតន្រ្តី ៖ មែរ ប៊ុន
ច្រៀងក្នុងភាពយន្តរឿង «មាន់រងាវពីរដងបងទៅរកអូន»ឆ្នាំ 1974
ស្រាវជ្រាវនិងអត្ថាធិប្បាយ ៖ សេង តារា

Flag Counter