/

បទ៖ អាវយ័នកេរម៉ែ (ស្អែកលាម៉ែចូលធ្វើទាហាន)

ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖

ចង្វាក់៖ Blues

Flag Counter