/

បទ៖ ខាវអ៊ីដាងដួងចិត្ត

ច្រៀងដោយ៖ កែវ សារ៉ាត់

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖

ចង្វាក់៖ Bolero

Flag Counter