/

បទ៖ ផ្កាយព្រះអង្គារ (ភ្លេងថ្មី)

ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត

ចង្វាក់៖ សារ៉ាវ៉ាន់

និពន្ធបទភ្លេង+ទំនុកច្រៀង ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត
ចង្វាក់ ៖​សារ៉ាវ៉ាន់
ថតថាសអំឡុងដើមទ-វឆ្នាំ 1970
ស្រាវជ្រាវនិងអត្ថាធិប្បាយ ៖ សេង តារា

Flag Counter