/

បទ៖ បំពេមុនឃ្លាត (បញ្ជីខ្មោច)

ច្រៀងដោយ៖ ថេត សម្បត្តិ

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖

ចង្វាក់៖ Twist

Flag Counter