/

បទ៖ អ្នកណាឲ្យគូរ?

ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត និង ប៉ែន រ៉ន

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ វិចិត្រករ ញឹក ឌឹម

ចង្វាក់៖ រាំវង់

និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ វិចិត្រករ ញឹក ឌឹម
និពន្ធបទភ្លេង+សម្រួលតន្រ្តី ៖ កវី គឹម សំអែល
ថតថាសអំឡុងឆ្នាំ 1972-73

Flag Counter