/

បទ៖ កូលាបមួយទង

ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ វិចិត្រករ ញឹក ឌឹម

ចង្វាក់៖ រាំក្បាច់

និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ វិចិត្រករ ញឹក ឌឹម
និពន្ធបទភ្លេង+សម្រួលតន្រ្តី ៖ កវី គឹម សំអែល
ថតថាសអំឡុងឆ្នាំ 1972-73

https://www.youtube.com/watch?v=FyzYPS9yoTc

Flag Counter