/

បទ៖ ចម្ប៉ាបាត់ដំបង

ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត

ចង្វាក់៖ Bolero

និពន្ធបទភ្លេង+ទំនុកច្រៀង ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត
សម្រួលតន្រ្តី ៖ មែរ ប៊ុន
ថតថាសអំឡុងឆ្នាំ 1962 ហាងថាស វត្តភ្នំ

Flag Counter