/

បទ៖ ខូចចិត្តត្បិតព្រាត់អូន

ច្រៀងដោយ៖ មាស ម៉េងហ៊ាង

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ មាស ម៉េងហ៊ាង

ចង្វាក់៖ Blues

ច្រៀងដោយ លោក មាស ម៉េងហ៊ាង ជាប្អូនប្រុសរបស់ លោក មាស ហុក សេង
1971-1972

Flag Counter