/

បទ៖ ក្លិនស្នេហ៍ព្រៃល្បាស់

ច្រៀងដោយ៖ តូច តេង

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖

ចង្វាក់៖ Blues

Flag Counter