/

បទ៖ ខ្លែងដាច់ខ្សែ (ស្អែកបងលា)

ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖

ចង្វាក់៖ Slow

Flag Counter