/

បទ៖ មិនលក់ទេស្នេហ៍ (ភ្នែកបងងងឹត)

ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖

ចង្វាក់៖ Bolero

Flag Counter