/

បទ៖ ប៉ះដៃបានហើយ

ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត + រស់ សេរីសុទ្ធា + ប៉ែន រ៉ន

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ កវី វ៉ោយ ហូរ

ចង្វាក់៖ សារ៉ាវ៉ាន់

Flag Counter