/

បទ៖ ចុកឈាមនៅប៉ៃលិន

ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ កវី គឹម សំអែល

ចង្វាក់៖ Bolero

Flag Counter