/

បទ៖ រសស្នេហ៍ឧត្តម

ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត + រស់ សេរីសុទ្ធា

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ កវី គង្គ ប៊ុនឈឿន

ចង្វាក់៖ Bolero

និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ កវី គង្គ ប៊ុនឈឿន
និពន្ធបទភ្លេង ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត
សម្រួលតន្រ្តី ៖ មែរ ប៊ុន
ច្រៀងក្នុងភាពយន្តរឿង «អារសាច់ជូនម្តាយ» ឆ្នាំ 1968
ស្រាវជ្រាវនិងអត្ថាធិប្បាយ ៖ សេង តារា

Flag Counter