/

បទ៖ ច្រឡំហើយបង

ច្រៀងដោយ៖ ប៉ែន រ៉ន

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ ឯល ប៊ុនណា

ចង្វាក់៖ ចូកកំពិស

និពន្ធបទភ្លេង+ទំនុកច្រៀង+សម្រួលតន្រ្តី ៖ ឯល ប៊ុនណា ថតកាសែតឆ្នាំ 1973 ស្រាវជ្រាវនិងអត្ថាធិប្បាយ ៖ សេង តារា

Flag Counter