/

បទ៖ អូនអើយស្តាប់ផ្គរ

ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត + ហែម​ សុវណ្ណ

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត

ចង្វាក់៖ សារ៉ាវ៉ាន់

និពន្ធបទភ្លេង+ទំនុកច្រៀង ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត
សម្រួលតន្រ្តី ៖ ហាស់ សាឡន
ថតថាសអំឡុងឆ្នាំ 1967
ស្រាវជ្រាវនិងអត្ថាធិប្បាយ ៖ សេង តារា

Flag Counter