/

បទ៖ សុបិន្តសួគ៌ា (ភ័ព្វព្រេងវាសនា)

ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត + រស់ សេរីសុទ្ធា

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖

ចង្វាក់៖ Slow

Flag Counter