/

បទ៖ ខ្នងភ្នំអនុស្សាវរីយ៌

ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖

ចង្វាក់៖ Bolero

Flag Counter