/

បទ៖ យំព្រោះស្តាយស្រី

ច្រៀងដោយ៖ ណូយ វ៉ាន់ណេត

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖

ចង្វាក់៖ Blues

Flag Counter