/

បទ៖ ទួលគោកទួលកម្ម

ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ គឹម សំឣែល

ចង្វាក់៖ Slow

និពន្ធបទភ្លេង+ទំនុកច្រៀង+សម្រួលតន្រ្តី ៖ គឹម សំអែល
ថតកាសែតឆ្នាំ 1974
កម្មសិទ្ធិនៃហាងថាសហេងហេង សញ្ញា ច័ន្ទឆាយា
ស្រាវជ្រាវនិងអត្ថាធិប្បាយ ៖ សេង តារា

Flag Counter