/

បទ៖ ខ្យងក្តក់

ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ ស្វាយ សំអឿ

ចង្វាក់៖ សារ៉ាវ៉ាន់

និពន្ធបទភ្លេង+ទំនុកច្រៀង ៖ កវី ស្វាយ សំអឿ
សម្រួលតន្រ្តី ៖ មែរ ប៊ុន
ថតថាសអំឡុងចុងទ-វឆ្នាំ 1960

Flag Counter