/

បទ៖ ដាច់ខែដាច់ខ្យល់​

ច្រៀងដោយ៖ មាស ហុកសេង + កែវ សុខា

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖

ចង្វាក់៖ រាំវង់

Flag Counter