/

បទ៖ ខូចខ្លួនខូចប្រាណ

ច្រៀងដោយ៖ អ៊ឹម សុងសឺម + រស់ សេរីសុទ្ធា

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖

ចង្វាក់៖ រាំវង់

Flag Counter